Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (yani kayıt dondurmak) mümkün müdür?

Last updated 8 years ago
Evet.
Kayıt dondurmak için kayıtlı bulunduğunuz Fakülte/Yüksekokul/Enstitüye dilekçe ile başvurmalısınız.

Kayıt dondurma

MADDE 34 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular yarıyılın/yılın ilk on iş günü içinde yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Sağlıkla ilgili nedenler hariç, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl/bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir.

(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom ve borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu istenmek ve incelenmek suretiyle, kayıt dondurma işleminin devam edip etmeyeceğine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz.

(4) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmeleri halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(5) Kayıt dondurmak için dekanlığa/müdürlüğe başvuruda bulunan öğrencilerin kayıtları, 32 nci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!